Informacja na temat wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2016-2019

herb

Kościelec, dnia 26 października 2018 r.

Informacja

na temat wyborów uzupełniających ławników sądowych

na kadencję 2016 – 2019

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zwrócił się do Rady Gminy Kościelec z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019.

Rada Gminy Kościelec została zobowiązana do wyboru w wyborach uzupełniających 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 r., Nr 121 poz. 693)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin następujące dokumenty:

 1. prezesi właściwych sądów,

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

UWAGA:

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Wzory dokumentów:

Karta zgłoszenia kandydatów na ławnika wraz ze wzorami dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kościelec www.koscielec.ug.gov.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościelec koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w Kościelcu ul. Turecka 7/3 Kościelec, (Biuro Rady – pokój nr 7)

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać także ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości bip.ms.gov.pl

Termin i miejsce składania dokumentów

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Kościelcu ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec – (Biuro Rady pokój nr 7), w dniach i godzinach pracy Urzędu w terminie

do 26 listopada 2018 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłyną do Rady Gminy po 26 listopada 2018r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

 2. Przed przystąpieniem do wyborów, Rada Gminy powołuje zespół który przedstawia na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Gminy zasięga od komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Czesław Świderski

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościelec,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kadry@koscielec.nowoczesnagmina.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy tj. wyboru ławników do sądów powszechnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz innych przepisów stosowanych przy procedurze wyboru ławników sądowych;

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności Komendant Wojewódzki Policji – od którego Rada Gminy Kościelec uzyskuje informacje o kandydatach na ławników, prezesi właściwych sądów powszechnych – w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją prac tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika), zespół opiniujący kandydatów na ławników sądów powszechnych – w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych),

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostanie przekazana do prezesów właściwych sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym czasie w terminie 30 dni są niszczone komisyjnie. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji ławników, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe -przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Do pobrania

Informacja nt. wyborów uzupełniających ławników sądowych

informacja na temat wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2016-2019

karta zgłoszenia kandydata na ławnika

wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

wzór oświadczenia dodatkowego

wzór oświadczenia dot. postępowania z oskarżenia publicznego, przestępstwo skarbowe

wzór oświadczenia dot. władzy rodzicielskiej

załącznik – informacja o przetwarzaniu danych osobowych