Ogłoszenie IX Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
IX SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek)godz. 9.00 na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Wręczenie wyróżnień dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi.
 5. Wręczenie stypendiów dla uczniów.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 8. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kościelec za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kościelec za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej pod pojemniki na odzież używaną.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska