Ogłoszenie XXIII Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XXIII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) godz. 9.00
na Hali Sportowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec.
 17. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Kościelec w sprawie pozostawienia ceny 1m3 drewna w wysokości ustalonej przez Prezesa GUS do naliczania podatku leśnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kościelec, gmina Kościelec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Kościelec na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Kościelec na 2021 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 24. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
 25. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 26. Przedstawienie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 27. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

Informacja

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska

Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec
dotycząca XXIII sesji Rady Gminy Kościelec

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju, trwającym stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem apeluję, aby w obradach XXIII Sesji Rady Gminy Kościelec zwołanej na dzień 29 października br. uczestniczyły osoby, których obecność jest wymagana w zakresie procedowania uchwał. Proszę Państwa o rozważenie konieczności osobistego uczestnictwa w obradach.

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl/koscielec/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo/.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec (w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na parterze w holu głównym Urzędu Gminy Kościelec) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska