Ogłoszenie XXIV Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XXIV SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 9.00
na Hali Sportowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 14. Rozpatrzenie petycji.
 15. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska

Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec
dotycząca XXIV sesji Rady Gminy Kościelec

W związku z trwającym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem apeluję, aby w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Kościelec zwołanej na dzień 26 listopada br. uczestniczyły osoby, których obecność jest wymagana w zakresie procedowania uchwał. Proszę Państwa o rozważenie konieczności osobistego uczestnictwa w obradach.
Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo/.
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec (w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na parterze w holu głównym Urzędu Gminy Kościelec) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska