Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Gminy w Kościelcu wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kościelec.

 

Poniżej zamieszczamy otrzymane odpowiedzi:

 

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań