Historia

Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku (w części prezbiterialnej zachowanego do dziś) romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie (poczynając od XIX w.) archeologiczne prace wykopa liskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano był jak na swe czasy bardzo okazały i podnosił rangę wsi. Również w wiekach następnych (XI-XIV w.) Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI w. przeniesiono do Koła.

W drugiej połowie XV w. dożywotnią właścicielką Koła, Kościelca, Brdowa, Balemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tzw. Domeny Królews- kie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu Ośrodek Krzewienia Kultury Rolni- czej, natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne insty1ucje rozwoju rolnictwa.

Położenie Gminy Kościelec

Gmina Kościelec leży we wschodniej części województwa wielkopol- skiego, w powiecie kolskim. Geograficznie należy do regionu Niziny Wielkopolskiej oraz mezoregionu Kotliny Kolskiej, zachodnie krańce są położone na Wysoczyżnie Tureckiej. Główną rzeką przebiegającą przez Gminę jest Warta, stanowiąca jej północną i częściowo wschodnią granicę. Gmina Kościelec graniczy z miastem i gminą Koło oraz gminami: Brudzew, Dąbie, Kramsk, Krzymów i Władysławów. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, krzyżującą się z drogą wojewódzką nr 470 Kościelec – Turek – Kalisz. W miejscowości Daniszew znajduje się węzeł Koło, tj. zjazd z autostrady A2 w kierunku Koła i Turku.