Szach Mat – rozwój edukacji w gminie Kościelec.

SZACH MAT – ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE KOŚCIELEC

nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 19 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Szach mat-rozwój edukacji w gminie Kościelec” nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00 w ramach działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, oś priorytetowa 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

 

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi projektu 496.500,00 PLN, w tym:

 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 468.540,00 PLN;

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt dotyczy organizacji zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących innowacyjne metody nauczania oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez umożliwienie uczestnictwa w kursach dokształcających. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat. Skierowany jest do uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz klas 1 – 3 gimnazjum.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy edukacyjne na terenie gminy Kościelec. Obejmuje 4 Szkoły Podstawowe: SP w Trzęśniewie, SP w Dobrowie, SP w Ruszkowie, SP Kościelec.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane zdania:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczo-usprawniające dla 190 dzieci

2. Szkolenia dla nauczycieli

3. Zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie sal

4. zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne

5. lekcje wyjazdowe.

Sale do zajęć warsztatowych zostaną wyremontowane w ramach projektu z poddziałania 9.3.3 do sierpnia 2018 r. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczo-usprawniające są zaplanowane tak, aby każda grupa wiekowa mogła najlepiej rozwijać swoje umiejętności i wyrównywać braki a ilość godzin dostosowana do możliwości percepcyjnych dzieci w danej grupie wiekowej.

 

CEL PROJEKTU

Celem jest podwyższenie poziomu wiedzy i kompetencji 190 uczniów a także podniesienie

kwalifikacji 18 nauczycieli.

Projekt będzie miał wpływ: poprawa kompetencji uczniów z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych, j. angielskiego, rozwój umiejętności miękkich i logicznego myślenia, w tym dzieci z niepełnosprawnością, rozwój kadry dydaktycznej i poprawa warunków nauczania.

 

{google_docs}images\180919 REGULAMIN.pdf{/google_docs}