STATUT GMINY KOŚCIELEC

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1

Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Kościelec,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Kościelec, Komisji Rady Gminy,

4) tryb pracy Wójta Gminy Kościelec,

5) zasady tworzenia Klubów Radnych Rady Gminy Kościelec,

6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kościelec,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kościelec,

3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Kościelec,

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kościelec,

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kościelec,

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Kościelec.

Więciej informacji dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej