Informacja na temat zgłaszania mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Kościelec za 2018 r.

INFORMACJA
 NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW
DO UDZIAŁU W DEBACIE
NAD   RAPORTEM O STANIE GMINY KOŚCIELEC
ZA 2018 R.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506) Wójt Gminy Kościelec przedstawił Radzie Gminy Kościelec Raport o stanie Gminy Kościelec za 2018 rok.

Uprzejmie informuję, żew dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 w Kościelcu) podczas sesji Rady Gminy Kościelec, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debaciewynosi 15.

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec (Biuro Rady w Urzędzie Gminy w Kościelcu ul. Turecka 7/3 pokój nr 7), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 26 czerwca 2019r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Kościelec za 2018 r. dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kościelec www.koscielec.ug.gov.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościelec koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w Kościelcu ul. Turecka 7/3 Kościelec, (Biuro Rady – pokój nr 7).

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym)

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób;
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościelec
/-/ Zofia Kokocińska

Załączniki: