Kongres Założycielski Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

herb

Celem Kongresu jest podjęcie uchwały o powołaniu Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uruchomiona została strona internetowa www.psg-msp.pl z tekstem zaproszenia, podstawowymi informacjami i formularzem zgłoszeniowym.

 

Zakładamy wstępnie, że PSG MSP będzie apolityczną Federacją przedsiębiorców i ich organizacji lokalnych, działającą na obszarze całego kraju. Jej siedzibą będzie Poznań. Lokując siedzibę w Poznaniu chcemy nawiązać do wielkopolskich tradycji gospodarności i gospodarczego patriotyzmu.

 

Proponujemy formę Federacji, czyli luźnego związku organizacyjnego niezależnych podmiotów, które zachowują swoją dotychczasową autonomię i integralność, natomiast poprzez ogólnopolską strukturę Federacji są w stanie skutecznie oddziaływać na parlament, rząd i sądownictwo, dla zapewnienia przedsiębiorcom właściwych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zadaniem Federacji będzie reprezentowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie małych i średnich przedsiębiorstw, wobec władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz wobec samorządu terytorialnego. Będzie ona pełniła także funkcję związku zawodowego, walczącego o nasze prawa i poprawę warunków pracy – poprzez reformę prawa podatkowego, uproszczenie prawa gospodarczego, czy zapewnienie nam prawa do sprawiedliwego sądu, szczególnie w sporach przedsiębiorców z organami Państwa.

 

Członkami Federacji mogą zostać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w sektorze MSP oraz wszelkie organizacje pozarządowe zrzeszające przedsiębiorców z sektora MSP. Duże przedsiębiorstwa spoza sektora MSP, a także organizacje zrzeszające takie przedsiębiorstwa mogą zostać członkami wspierającymi Federacji. Nie przewidujemy żadnych składek członkowskich.

 

Struktura organizacyjna PSG MSP ma być oparta o Rady Samorządu Gospodarczego powoływane przez członków Federacji na szczeblu lokalnym – powiatowe i wojewódzkie. Pracami Rady będzie kierował Przewodniczący Rady Samorządu. Spośród członków PSG MSP zostaną wyłonieni koordynatorzy, którzy zainicjują tworzenie regionalnych Rad Samorządu Gospodarczego i będą naturalnymi kandydatami na Przewodniczących tych Rad.

 

Lokalne Cechy Rzemiosła mogą uzyskać decydujący wpływ na skład Rad, wybór przewodniczących Rad, pracę samorządu terytorialnego, wynająć lokal dla Rady u siebie w Cechu oraz uzyskiwać korzyści finansowe z realizowanych wspólnie przedsięwzięć gospodarczych.

 

Pracami Federacji na szczeblu krajowym kierować będzie Rada Federacji. Przy Radzie Federacji będzie działała Rada Konsultacyjna, jako forma think tanku. Rada powoła Sekretariat, Zespół Controllingu oraz Kancelarię Rzecznika Praw Przedsiębiorców.

 

Pierwszym zadaniem Rady Federacji będzie zorganizowanie z końcem czerwca 2018 roku Konferencji, na którą PSG MSP zaprosi wszystkich Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Starostów z obszaru Wielkopolski. Tematem Konferencji będzie finansowanie struktur PSG MSP przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Współpraca z samorządem terytorialnym w modelu ogólnopolskiej struktury organizacyjnej PSG MSP umożliwi, między innymi:

  1. Artykułowanie postulatów do zmian w systemie prawa gospodarczego.

  2. Wspólne artykułowanie postulatów prawnych w imieniu przedsiębiorców i samorządów terytorialnych w kraju.

  3. Powołanie Kancelarii Rzecznika Praw Przedsiębiorców, wydającej opinie prawne w przypadku sporów między organami samorządu terytorialnego, a przedsiębiorcą i udzielającej pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym przez organa Państwa.

  4. Powołanie Sądów Arbitrażowych, umożliwiających rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami, a organami samorządu terytorialnego.

  5. Efektywną współpracę z samorządem terytorialnym na polu inwestycji, poprzez wspieranie wspólnych inwestycji małych firm, pomoc w tworzeniu konsorcjów małych firm umożliwiających im efektywny udział w przetargach na inwestycje samorządowe lub inicjowanie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

  6. Wzmocnienie Cechów, poprzez zlokalizowanie w nich Centrów Wsparcia Biznesu i wdrażanie projektów gospodarczych, pozwalających Cechom na zarabianie pieniędzy zamiast pobierania składek członkowskich.

  7. Budowanie szkolnictwa zawodowego we współpracy z samorządem.

  8. Realizację wspólnych działań gospodarczych, takich jak tworzenie systemów ubezpieczeń wzajemnych, a docelowo powołanie wspólnego z samorządem Banku.

 

Powszechny Samorząd Gospodarczy w nadchodzących wyborach samorządowych udzieli imiennego poparcia tym komitetom lokalnym, które zadeklarują przystąpienie do realizacji takiego wspólnego Projektu i potwierdzą to, albo uchwałą Rady, albo umową pisemną. Lokalne Rady Samorządu Gospodarczego będą konsultowane w procesie podejmowania decyzji, którym komitetom wyborczym na terenie ich działania udzielimy poparcia w wyborach samorządowych.

 

 

Z poważaniem:

Jerzy Bartnik – Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,

Jacek Trela – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości.

Włodzimierz Zydorczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia e-rzemiosło.