Nabór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2015

 

 

 

Na podstawie uchwały nr XLV/266/2014 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015:

 

Wójt Gminy Kościelec ogłasza

 

nabór  kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2015

 

 1. Wójt Gminy Kościelec  zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach realizowanych w trybie w/w  ustawy na  rok  2015.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na  członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w  roku 2013.
 3. Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Wójt Gminy Kościelec.
 4. Wójt Gminy Kościelec powoła komisję konkursową.
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 6. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2015 roku.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b)    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

c)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

d)    mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków  o dotacje i/lub realizacji projektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 1. Do zadań komisji należy w szczególności:
 2. formalna weryfikacja złożonych ofert,
 3. merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
 4. propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
  1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, pok. Nr  15.

 

Termin składania  do 27  stycznia 2015 r.

 

Załącznik:

–        Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Kościelec