Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

OGŁOSZENIE  KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok

Na podstawie uchwały Nr XLVI/279/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2010 roku sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Kościelec serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2014 rok.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kościelec         z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2014 rok.

Termin konsultacji: od 4 października do 17  października 2013r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.   3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2010 r. , Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) działające na rzecz Gminy Kościelec w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji

wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do pracownika Urzędu Gminy w Kościelcu, ds. podmiotów gospodarczych i pozarządowych pokój nr 16, tel. 63 2716222 wew. 34.

wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: pgp@koscielec.nowoczesnagmina.pl

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych                                 i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

 

Wójt Gminy

/-/Dariusz Ostrowski