OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi

OGŁOSZENIE  KONSULTACJI
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Na podstawie uchwały Nr XLVI/279/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2010 roku sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Kościelec serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.

Termin konsultacji: od  28 października 2020r. do 10 listopada 2020r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) działające na rzecz Gminy Kościelec w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i dostarczenie formularza osobiście do pracownika ds. podmiotów gospodarczych i pozarządowych pokój nr 10 lub listownie do Urzędu Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3,
    62-604 Kościelec,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i przesłanie na adres  e-mail: pgp@koscielec.nowoczesnagmina.pl

Pisemne opinie należy przesłać do dnia 10 listopada 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Kościelcu).

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

/-/ Wójt Gminy Kościelec
Dariusz Ostrowski