Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w roku 2021

Zarządzenie Nr 1.2021
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 8 stycznia 2021 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w roku 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.1057) oraz uchwały Nr XXIV/186/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację na terenie Gminy Kościelec w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. pomoc społeczna – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Kościelec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelcu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kościelec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Kościelec
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór Sprawozdania z realizacji zadania publicznego