Ogłoszenie XIII Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XIII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek)
godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kościelec na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec.
 15. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Kościelec w sprawie pozostawienia ceny 1m3 drewna w wysokości ustalonej przez Prezesa GUS do naliczania podatku leśnego.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska