Ogłoszenie XX Sesji Rady Gminy Kościelec oraz Informacja Przewodniczącego Rady Gminy

OGŁOSZENIE
XX SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
odbędzie się  w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Wręczenie wyróżnień dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi.
 5. Wręczenie stypendiów dla uczniów.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kościelec za 2019 rok:
  • przedstawienie raportu o stanie Gminy;
  • debata na raportem o stanie Gminy;
  • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok:
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Kościelec za rok 2019;
  • zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kościelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok dla Wójta Gminy Kościelec;
  • zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościelec w sprawie wniosku o absolutorium za 2019 rok dla Wójta Gminy Kościelec;
  • zapoznanie się z opiniami stałych komisji Rady Gminy Kościelec dotyczących wykonania budżetu gminy za rok 2019;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu  administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Kościelec do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska