Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 należy składać od dnia  01-09-2017 r. do 15-09-2017 r. w Urzędzie Gminy w Kościelcu w pok. nr 10 (druki wniosków są dostępne od 21-08-2017 r. w pok.  nr  10 oraz na stronie internetowej www.koscielec.ug.gov.pl.)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie gminy Kościelec oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych oraz studentom;

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kościelec;

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2017 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zmianami).

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Faktury i rachunki powinny zawierać:

 1. nazwę wystawcy;

 2. datę wystawienia/sprzedaży;

 3. pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację  „sportowe”.

Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Przy wystawianiu faktur/rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Paragony nie będą brane pod uwagę.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników  – od lipca 2017 r.

 • pozostałe materiały szkolne – od lipca 2017 r.

 • zakup stroju sportowego – od lipca 2017 r.

 • opłata za internet – od września 2017 r.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO m.in.:

 1. podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, zeszyty;

 2. tornister, plecak szkolny, piórnik;

 3. strój sportowy (spodnie sportowe, bluza sportowa, koszulka sportowa, obuwie sportowe, dres);

 4. artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.);

 5. koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (np. językowych);

 6. koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum;

 7. koszt wyjazdu na „zielona szkołę”;

 8. zwrot kosztów dojazdu do szkół.

 

Pobierz wniosek:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018