Zapytanie ofertowe- Zagospodarowanie ternu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe

herb

Kościelec, dnia 21.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kościelec z siedzibą w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec jako realizator projektu „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe” w ramach VII edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020) poszykuje wykonawcy zadania na działce nr 133/4 w miejscowości Dąbrowice Częściowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

1. Przedmiar robót – załącznik nr 1,

2. Mapka terenu w skali 1:1000 – załącznik nr 2,

3. Mapa zagospodarowania terenu – załącznik nr 3,

4. Projekt techniczny – załącznik nr 4,

5. Formularz ofertowy –załącznik nr 5,

6. Projekt umowy – załącznik nr 6,

7. Okres realizacji zadania : do 27 października 2017 roku.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższej ceny – 100%(do oceny ofert będzie pod uwagę brana łączna kwota brutto przedstawionych w formularzu pozycji).

Oferta powinna być złożona na załączonym Formularzu Ofertowym i zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres Oferenta,
  • przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 6 niż miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  • karty katalogowe lub zdjęcia oferowanych przedmiotów z oznaczeniem w sposób czytelny poszczególnych pozycji,
  • oświadczenie Wykonawcy, że oferowane przedmioty posiadają znak bezpieczeństwa CE (jeśli wymagane przez odrębne przepisy),
  • w ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta, formularz ofertowy oraz projekt umowy powinien być parafowany na każdej stronie przez upoważnioną osobę do reprezentowania oferenta,
  • oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy.

Przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej.

Prosimy o przesłanie stosownej oferty najpóźniej do dnia 29 września 2017 roku do godziny 15.00 na adres(liczy się data wpływu do urzędu):

Urząd Gminy Kościelec

Ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. (063) 27 16 222

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe- Zagospodarowanie ternu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe”

Osoba do kontaktu: Justyna Sobczak Tel. (063) 27 16 222 wew.31 e-mail: fundusze@koscielec.nowoczesnagmina.pl

Z poważaniem Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski