I Sesja Rady Gminy Kościelec

1. imienne wykazy głosowań radnych dot. porządku obrad

2. imienne wykazy głosowań dot. wyboru przewodniczącego rady

3. imienne wykazy głosowań radnych dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

 4. imienne wykazy głosowań radnych dot. powołania Komisji ds. Budżetu i Finansów

 5. imienne wykazy głosowań radnych dot. powołania Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środ

 6. imienne wykazy głosowań radnych dot. komisji ds Oświaty, Pomocy Społecznej,Zdrowia i Sportu

 7. imienne wykazy głosowań radnych dot. komisji Rewizyjnej

 8. imienne wykazy głosowań radnych dot. Komisji Skarg, Wniosków petycji