O G Ł O S Z E N I E Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

herb

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 Termin składania wniosków:

od dnia  1 września 2018 roku do dnia 15 września 2018 roku. 

Wnioski należy składać w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, I piętro, pokój nr 17. 

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,

 • pełnoletni uczeń,

 • dyrektor szkoły. 

Kto może otrzymać?

Przede wszystkim stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Uwaga:

Od dnia 1 października 2018 roku nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528 zł netto na osobę w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku. 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych oraz studentom,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kościelec,

 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie). 

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2018 roku.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica, opiekuna ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Faktury i rachunki powinny zawierać:

 1. nazwę wystawcy;

 2. datę wystawienia/sprzedaży;

 3. pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację  „sportowe”.

Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Przy wystawianiu faktur/rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Paragony nie są brane pod uwagę.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie zaświadczenia/informacji wystawionej przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Kościelec, pokój nr 17.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.koscielec.ug.gov.pl

Druk wniosku również do pobrania ze strony BIP Kościelec w zakładce Urząd Gminy/Druki i formularze/Referat Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska. 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY:

 • za zakup podręczników, pozostałe materiały szkolne, zakup stroju sportowego – od lipca 2018 roku,

 • opłata za internet – od września 2018 roku.

  

Wójt Gminy

Dariusz Ostrowski

 

Pobierz wniosek:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego