Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Kościelcu

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kościelec

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie sekretariat@koscielec.ug.gov.pl
  3. telefonicznie: 63/2716 222

Inspektor ochrony danych.

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email kadry@koscielec.nowoczesnagmina.pl

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks  postępowania administracyjnego. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych. 

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania administracyjnego, a następnie – zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych  jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.