Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACÓWEK EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ W GMINIE KOŚCIELEC

nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacje i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec” nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 w ramach działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 265.164,86 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 225.390,13 PLN.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt swym zakresem obejmować będzie prace modernizacyjne sal w placówkach oświatowych, m.in.: sal gimnastycznych, pracowni przyrodniczych i językowych, pracowni chemicznej oraz pracowni matematycznej. Projekt uzupełni też wyposażenie sal.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Kościelec. Wsparciem zostaną objęte 4 obiekty edukacji ogólnej. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie edukacji ogólnej będzie dostosowany do przyjęcia 300 osób. Inwestycja obejmuje:

  1. Modernizację sali gimnastycznej, pracowni przyrodniczej i sali informatycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym.

  2. Modernizację sali gimnastycznej i pracowni przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Dobrowie.

  3. Modernizację sali gimnastycznej, pracowni przyrodniczej i pracowni matematycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali matematycznej, a także roboty elewacyjne sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie.

  4. Modernizację pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni chemicznej i pracowni przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem modernizowanych sal w Szkole Podstawowej w Kościelcu. 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest realizacja działań przyczyniających się do ograniczenia barier dostępu do edukacji ogólnokształcącej. W placówce objętej projektem zdiagnozowano m.in. niezadowalający stan obecnej infrastruktury, ubogie wyposażenie sal w sprzęt do nauki odbiegający od oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny warunków pracy i nauki.

Efektem rzeczowym planowanego projektu będzie wsparcie czterech obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji – sierpień 2018.