BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIELEC nr POIS.02.03.00-00-0199/16-00

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIELEC

nr POIS.02.03.00-00-0199/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W dniu 1 czerwca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec” nr POIS.02.03.00-00-0199/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 6.522.470,14 PLN, w tym:

 • dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.380.548,54 PLN;
 • pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.832.406,00 PLN.

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz trzech przepompowni ścieków. Powstanie łącznie 8,55 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której przyłączonych zostanie około 780 osób. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec stanowi jedno zadanie, przy czym zostało ono podzielone na dwa etapy realizacji:

 • I etap realizowany w 2018 r. i obejmujący prace związane z kolektorem „C” i „B”:
  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 2251,9 mb;
  • rurociąg tłoczny – 1174,5 mb;
  • przykanaliki kanalizacyjne – 385,6 mb;
  • 2 przepompownie ścieków;
 • II etap realizowany w 2019 r., obejmujący swym zakresem prace związane z kolektorem „A”:
  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 4393,4 mb;
  • rurociąg tłoczny – 727,5 mb; –
  • przykanaliki kanalizacyjne – 1212,4 mb.

Inwestycja planowana jest do realizacji latach 2018 – 2019

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji, w tym gminy Kościelec. Głównym celem projektu zgodnie z celem dz. 2.3 POLIŚ jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu bezpośredniego: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 780 RLM, liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu-780 RLM.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,

  • jawny,

  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.