Kubuś Puchatek i przyjaciele

KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE

nr RPWP.08.01.01-30-0072/17-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 11 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Kubuś Puchatek i przyjaciele” nr RPWP.08.01.01-30-0072/17-00 w ramach działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, oś priorytetowa 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 254.892,38 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 216.658,52 PLN.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych, wyrównawczych i usprawniających dla dzieci objętych wsparciem oraz bieżące utrzymanie przedszkola.

Nabór do przedszkola rozpocznie się w sierpniu 2018 roku tak aby we wrześniu mogła nowa grupa rozpocząć zajęcia. Zajęcia odbywać się będą w rozbudowanym budynku szkoły podstawowej w Kościelcu w ramach projektu z poddziałania 9.3.1. Zajęcia są zaplanowane tak aby 3-4 latki mogły najlepiej rozwijać swoje umiejętności i wyrównywać braki, a ilość godzin dostosowana będzie do możliwości percepcyjnych dzieci w tym wieku. Zajęcia będą prowadzone przez dydaktyków odpowiednio przygotowanych do prowadzenia zaplanowanych zajęć. W ramach projektu dydaktycy będą również dokształcać się i brać udział w szkoleniach tak, aby w przyszłości zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w kolejnych latach pracy w przedszkolu.

 

CEL PROJEKTU

Cel projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, wyrównanie deficytów u dzieci poprzez nadprogramowe formy edukacji oraz podniesienia wiedzy i kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach.

 

Projekt planowany jest do realizacji: sierpień 2018 – czerwiec 2019.