Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej W Miejscowości Kościelec Zakończona

MATERIAŁ PROMOCYJNY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec” nr POIS.02.03.00-00-0199/16 dofinansowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 19 września 2019 roku, dokonano odbioru technicznego II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec. Na zaproszenie Wójta Gminy Kościelec w odbiorze wziął udział poseł Leszek Galemba. Przy odbiorze obecni byli ze strony inwestora: Wójt Gminy Dariusz Ostrowski, Z-ca Wójta Gminy Patrycja Zielińska, Skarbnik Gminy Beata Wawrzyniak, Sekretarz Gminy Krzysztof Nawrocki, inspektor nadzoru Krzysztof Marciniak, radni Rady Gminy Kościelec Zofia Kokocińska i Ewa Sobczak, Prezes PGK „SAMRAD” Andrzej Banasiak, byli i obecni pracownicy urzędu gminy: Wicestarosta Powiatu Kolskiego Sylwester Chęciński, Andrzej Stolarek, Justyna Sobczak, Rafał Biskupski, Teresa Olszewska, Jarosław Wdzięczny.  Stronę wykonawcy reprezentowali: właściciel firmy Z.P.H.U. ANDROKOP Andrzej Bilski, kierownik budowy Sylwia Frątczak-Marciniak, geodeta uprawniony Jarosław Przybylski. Na zaproszenie Wójta Gminy w odbiorze wziął udział poseł Leszek Galemba. Umowa zawarta z wykonawcą inwestycji przewidywała zakończenie II etapu, a tym samym zakończenie robót budowlanych, na dzień 28 listopada 2019 roku. Wykonawca inwestycji zgłosił gotowość odbioru końcowego  i zakończenie robót budowlanych na ponad 2 miesiące przed terminem. Przypominamy, że wykonawcą inwestycji jest Andrzej Bilski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Z.P.H.U. ANDROKOP Andrzej Bilski z Sompolna oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła działający jako Konsorcjum, reprezentowane przez Lidera Konsorcjum Pana Andrzeja Bilskiego – właściciela Z.P.H.U. ANDROKOP. W ramach II etapu, dotyczącego kolektora „A”, wybudowano  rurociąg tłoczny wraz z przepompownią ścieków PA oraz  rurociąg grawitacyjny z przykanalikami. W rurociąg grawitacyjny wbudowane zostały 202 studnie. Drugi etap budowy, podobnie jak pierwszy, przebiegał zgodnie z planem. Nie obyło się oczywiście bez  nieprzewidzianych sytuacji w terenie, dodatkowymi umocnieniami związanymi z przejściem pod rzeką Kiełbaską, problemów z wymianą gruntu i kolizjami z istniejącą infrastrukturą podziemną. Wszystkie te problemy były rozwiązywane na bieżąco, uzgadniane w porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy Kościelec, inspektorem nadzoru i wykonawcą.      

Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Kościelec jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem i wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to kwota 5.772.465,72 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 2.992.020,93 zł. Zaplanowany wkład własny Gminy Kościelec to kwota 1.084.444,79 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW na uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 1.696.000,00 zł. Po odbiorze technicznym nastąpi rozliczenie finansowe i wygenerowany zostanie końcowy wniosek o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Kościelec zobowiązana jest do złożenia wniosku o płatność końcową do dnia 30.01.2020 roku wraz z potwierdzeniem wykonania wskaźnika produktu, czyli potwierdzeniem wykonania 8,55 km sieci kanalizacyjnej.       

Zawarcie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec nastąpiło w czerwcu 2017 roku. Projekt obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz 3 przepompownie ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęta została dnia 5 czerwca 2018 roku podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy. W I etapie wybudowano sieć kanalizacyjną związaną z kolektorem „C” i „B” oraz dokonano włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, natomiast w II etapie uzupełniono sieć o kolektor „A”. W obu etapach, w ramach całej inwestycji wybudowano 6.509 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami o długości 1.654 m, rurociąg tłoczny o długości 1.887,5 m z trzema studnia rozprężnymi oraz  3 przepompownie ścieków. W rurociąg grawitacyjny wbudowano 292 studnie. Odtworzono nawierzchnie dróg gminnych i drogi powiatowej. Wybudowana sieć daje możliwość przyłączenia dla 257 nieruchomości. Po otrzymaniu potwierdzenia, że wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej jest gotowa do użytkowania rozpocznie się przyłączanie poszczególnych nieruchomości do sieci. Właściciele nieruchomości mogą skorzystać z dofinansowania kosztów wykonywanych przyłączy do budynków  zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Gminy Kościelec. Beneficjent – Gmina Kościelec – jest zobowiązany do powiadomienia NFOŚiGW o liczbie nowych użytkowników sieci kanalizacji, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu do dnia 14.01.2021 roku według stanu na dzień 31.12.2020 roku. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika zaplanowano przyłączenie do sieci 780 RLM.