Ogłoszenie VI Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE

VI SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek)

 godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dobrów, gmina Kościelec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Leszcze, gmina Kościelec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kościelec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Kościelec oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przedsięwzięcie pn.: „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2019”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.
 17. Sprawozdanie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu za 2018 rok.
 18. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kościelec za rok 2018.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska