Ogłoszenie VIII Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE

VIII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek)

godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Straszków”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r..
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kościelec.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu za 2018 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska