Ogłoszenie XV Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XV SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek)godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kościelec w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kościelec na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Kościelec na 2020 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych za 2019 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska