Ogłoszenie XVI Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE

XVI SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
odbędzie się  w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek)
godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobrów, gmina Kościelec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 13. Sprawozdanie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu za 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelec w roku 2019.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska