Ogłoszenie XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XXV SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
 odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa)  o godz. 9.00
na Hali Sportowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Kościelec na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2021-2024.
 18. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Pana Arkadiusza Rakoczego.
 19. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Pana Piotra Sterkowskiego.
 20. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Panią Teresę Garland.
 21. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych za 2020 rok.
 22. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska

Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec
dotycząca XXVI sesji Rady Gminy Kościelec

W związku z trwającym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem apeluję, aby w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec zwołanej na dzień 4 lutego br. uczestniczyły osoby, których obecność jest wymagana w zakresie procedowania uchwał. Proszę Państwa o rozważenie konieczności osobistego uczestnictwa w obradach.
Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo/.
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec (w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na parterze w holu głównym Urzędu Gminy Kościelec) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska