STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ORAZ UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

herb

Tradycyjnie już podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Kościelec wręczone zostały wyróżnienia oraz stypendia uczniom z terenu gminy Kościelec, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Warunki otrzymania stypendium uregulowane zostały Uchwałą Rady Gminy Kościelec zgodnie z którą aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce uczeń musi uzyskać w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego określoną średnią ocen tj. klasy IV-VI szkoły podstawowej – minimum 5,6, klasy VII – VIII i uczniowie gimnazjum- minimum 5,4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uczestnicząc w zawodach organizowanych przez kuratoria oświaty, Szkolne Związki Sportowe, centralne związki sportowe, wojewódzkie związki sportowe zarejestrowane w Polskim Związku Sportowym uzyskał: 1-10 miejsce w zawodach szczebla wojewódzkiego, 1-15 miejsce w zawodach szczebla międzywojewódzkiego, 1-30 miejsce w zawodach szczebla krajowego, 1-40 miejsce w zawodach szczebla międzynarodowego. Obydwa stypendia mają jednorazowy charakter, a ich wysokość zależna jest od ilość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w budżecie gminy oraz ilości złożonych wniosków.

Wśród uczniów wyróżnionych podczas sesji stypendiami za wyniki w nauce znaleźli się: Maciej Anastaziak, Gabriela Głąbicka, Julia Lalik, Amelia Kin, Oliwia Łaszkiewicz, Wiktoria Matuszak, Michalina Anastaziak, Wiktoria Perek, Kaja Biskupska, Nikola Czupryńska, Jakub Szybura, Michał Grochowski, Amelia Góralczyk, Weronika Bartosik.

Podczas sesji uhonorowano także stypendiami za osiągnięcia sportowe: Miłosza Świderskiego, Michalinę Anastaziak, Piotra Łojewskiego, Kubę Nowaka, Jagodę Świderską, Nikolasa Ślusarskiego, Michała Grochowskiego, Macieja Anastaziaka, Jakuba Olczaka oraz Igora Steckiewicza.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali także nauczyciele, wychowawcy oraz trenerzy którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do zdobytych osiągnięć przez uczniów. Listy gratulacyjne otrzymali: Pani Agata Jaroszewska, Pani Marta Hanusek, Pani Renata Załęska, Pani Elżbieta Kujawa, Pani Katarzyna Stępień, Pan Tomasz Nalewski, Pani Wioleta Kołucka-Brzozowska, Pani Dorota Tomaszewska, Pan Sebastian Hanusek oraz Pan Tomasz Bret. Skierowano także wyrazy uznania i podziękowania dla Pani Dyrektor Doroty Gałdyn a także dla rodziców wyróżnionych uczniów.

Podczas sesji oprócz uhonorowania szczególnie uzdolnionych uczniów została podsumowana i oceniona praca organu wykonawczego czyli Wójta Gminy. Przedmiotem oceny były działania związane z wykonaniem budżetu, w tym realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zmiany w budżecie dokonywane przez wójta w trakcie roku budżetowego, zaciągnięte zobowiązania, stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych. Przy dokonywaniu tej oceny wzięte były pod uwagę dokumenty przedstawione Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w postaci sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Kościelcu za 2017 rok a także sprawozdanie finansowe Gminy Kościelec w formie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu jednostki budżetowej, łącznego rachunku zysków i strat i łącznego zestawienia zmian w funduszu. Pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w swojej uchwale Składu Orzekającego z dnia 27 kwietnia 2018 roku. Rada Gminy również oceniła pozytywnie realizację budżetu w 2017 roku udzielając absolutorium Wójtowi Gminy Kościelec z tego tytułu.