Urząd Gminy Kościelec pracuje w systemie zdalnym

Zgodnie z zarządzeniem nr 44.2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 sierpnia 2020 roku pracownicy Urzędu Gminy Kościelec oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą wykonywać pracę w systemie zdalnym.

ZARZĄDZENIE Nr 44.2020
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie polecenia wykonywania pracy w systemie zdalnym przez pracowników urzędniczych Urzędu Gminy Kościelec oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu przeciwdziałania COVID-19 polecam na czas od 31 sierpnia 2020 roku do odwołania świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

§ 2.

  1. Praca zdalna wykonywa ma być co drugi dzień roboczy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu oraz pracowników urzędniczych Urzędu Gminy Kościelec wg oddzielnego  harmonogramu.
  2. Każdy pracownik obowiązany jest złożyć oświadczenie, że posiada warunki do świadczenia pracy zdalnej oraz o miejscu jej wykonywania.  

§ 3.

Przy wykonywaniu pracy zdalnej obowiązuje zachowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 4.

W szczególnych przypadkach dopuszczam przebywanie w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec pracowników, którzy w danym dniu wyznaczeni są do pracy w systemie zdalnym.

§ 5.

Na czas obowiązywania niniejszego zarządzenia

  1. zawieszam § 7 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kościelec ustalonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 14 Wójta Gminy Kościelec z dnia 15 marca 2010 roku,
  2. zalecam całkowite wstrzymanie kontaktów prywatnych pomiędzy pracownikami poszczególnych grup.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kościelec.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.