ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

herb

Kościelec, dnia 12 grudnia 2017 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

GMINA KOŚCIELEC, ul. Turecka 73, 62-604 Kościelec zaprasza do składania ofert na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole”.

Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej oraz ze środków krajowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Kościelec.

 1. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe

Gmina Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Strona internetowa: www.koscielec.ug.gov.pl, e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl

Telefon: 63 2716 222, 63 2716 282, 63 2716 290, fax 63 2716 270

 1. Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole”. Projektowane przedsięwzięcie budowlane polega na rozbudowie szkoły o budynek przedszkola. Projektuje się nowy, częściowo podpiwniczony budynek parterowy z łącznikiem łączącym go z istniejącą szkołą oraz jego podłączenie do wszystkich niezbędnych mediów wraz z drogami dojazdowymi do budynku i chodnikami. Obiekt wyposażony jest w projektowaną wentylację mechaniczną, oraz ogrzewanie gazowe z wydzieloną kotłownią gazową. Główne wejście do budynku znajduje się w projektowanym łączniku między budynkami szkoły i przedszkola. Wejście dodatkowe znajduje się na zachodniej elewacji budynku. Wejście dla pracowników i do kotłowni zlokalizowano na południowej elewacji. Istniejący wjazd na działkę zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Różanej. Parter budynku dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki pochylni (o nachyleniu 5%) zlokalizowanej przy bocznym wejściu do budynku. Projektowany budynek będzie pełnić funkcję przedszkola gminnego. Przedszkole projektuje się jako 4-oddziałowe. W każdym oddziale przebywać będzie 25 dzieci. Głównym wejściem do budynku wchodzi się do łącznika, który stanowi połączenie pomiędzy istniejącą szkołą a projektowanym przedszkolem. W budynku znajdują się cztery sale dla dzieci, szatnia oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla danych sal oraz świetlica i zaplecze do obsługi cateringowej. W budynku znajduje się także pomieszczenie szatni dla personelu, pomieszczenie porządkowe, gabinet logopedyczny i kotłownia. W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia techniczne i magazynowe. Dostęp na dach poprzez zamontowaną na ścianie budynku systemową drabinę zewnętrzną, montowaną na h=1,60 m od gruntu. Łączna liczba dzieci w przedszkolu to 100 osób. Dzieci będą spożywały posiłki w salach. Posiłki dostarczane będą w postaci cateringu.

Konstrukcja budynku przedszkola zaprojektowana została przy założeniu rozbudowy budynku o kolejną kondygnację (piętro). Przyjęto, że nadbudowa będzie układem konstrukcyjnym odpowiadała układowi konstrukcji parteru.

 1. Wartość umowy z wykonawcą – 4 329 100,05 zł brutto.

 2. Lokalizacja – działka nr 387 położona jest w m. Kościelec, przy ul. Szkolnej 9. Na terenie zlokalizowana jest szkoła i hala sportowa.

 3. Dokumentacja techniczna znajduje się w BIP Gminy Kościelec, zakładka Zamówienia publiczne – archiwum przetargów. http://koscielec.nowoczesnagmina.pl

 1. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Termin rozpoczęcia realizacji umowy – w dniu przekazania terenu budowy wraz z całą dokumentacją projektową.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 3 sierpnia 2017 roku

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 

 1. Udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

 

 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca lub jeden ze wskazanych w ofercie inspektorów wykonał należycie, potwierdzone minimum dwoma referencjami, co najmniej dwie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2 mln zł. Przynajmniej jedno ze wskazanych w doświadczeniu przez Wykonawcę zamówień musi obejmować swym zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę obiektu o charakterze szkolno-pedagogicznym oraz przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 2. dysponuje następującymi osobami wyznaczonymi do realizacji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia, posiadającymi określone kwalifikacje zawodowe i doświadczenie tj.:

 • 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru inwestorskiego, w tym minimum dwie budowy użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2 mln zł,

 • 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ważne uprawnienia Dozoru grupa 3 w zakresie instalacji gazowych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru inwestorskiego, w tym minimum dwie budowy użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 mln zł,

 • 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ważne uprawnienia Dozoru grupa 1 w zakresie instalacji elektrycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru inwestorskiego, w tym minimum dwie budowy użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1mln zł.

 

 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą Wykonawca
  jest zobowiązany przedłożyć:

 

 1. wykaz zrealizowanych usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla każdej branży wraz z referencjami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie,

 2. wykaz osób wyznaczonych do realizacji nadzoru inwestorskiego stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem numeru uprawnień oraz potwierdzeniem opłacenia składek OC w izbie inżynierów.

 

 1. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie przedłoży dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wątpliwości, Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

 

 1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu.

 

 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz wagi punktowe dla poszczególnych kryteriów:

najniższa cena – 60 pkt, doświadczenie – 30 pkt, czas reakcji – 10 pkt.

 

 1. Opis sposobu oceny ofert:

 

 1. dla kryterium najniższej ceny zostanie przyznana punktacja wg następującego wzoru: K1 = Kn / Koc x60

K1 – wartość punktowa oferowanej ceny

Kn – najkorzystniejsza oferowana cena (brutto)

Koc – cena w ofercie ocenianej (brutto).

 1. dla kryterium doświadczenie zostanie przyznana punktacja wg następującego wzoru:
  Dw = Doc / Dn x 30

Dw – wartość punktowa posiadanego przez oferenta doświadczenia,

Doc – liczba zrealizowanych nadzorów budowlanych przez inspektorów nadzoru wskazanych w ofercie wg wykazu oferenta,

Dn – maksymalna liczba zrealizowanych nadzorów przez wszystkich inspektorów nadzoru wskazanych w ofercie tj. liczba wszystkich nadzorowanych obiektów wykazanych w ofercie spośród wszystkich złożonych ofert.

 1. dla kryterium czas reakcji zostanie przyznana punktacja wg następujących zasad:

– do 24 godzin -10 pkt,

– od 25 do 48 godzin – 5 pkt,

– od 49 do 72 godzin (maksymalny czas) – 0 pkt.


Czas reakcji, rozumiany jako termin stawienia się Wykonawcy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego, od momentu wezwania Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.

Wezwanie Zamawiającego będzie następowało w formie elektronicznej na adres email
Wykonawcy.
Wezwanie Zamawiającego po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszone w kolejnym dniu roboczym.

Wezwanie Zamawiającego będzie następowało w dni robocze, tj. w dni od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30-15:00.

 

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty

 1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony formularz (załącznik nr 1).

 2. Cenę ofertową należy podać w formie ryczałtu (art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny). Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny podane w ofercie (netto i brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Oferta powinna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy składającej ofertę w imieniu wszystkich inspektorów nadzoru branżowych wraz z zobowiązaniem inspektorów branżowych stanowiących załącznik do zapytania. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 4. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, pokój nr 15 (Sekretariat).

 5. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta), zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym :

 

 

Urząd Gminy Kościelec

ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

OFERTA na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole”.

Nie otwierać przed 20 grudnia 2017 roku, godz. 1115

 

 

 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2017 roku, o godz. 1100..

 2. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. Wynik postępowania

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

Wójta Gminy

/-/ Dariusz Ostrowski

załącznik 1 – Formularz ofertowy

załącznik 2 – Wykaz zrealizowanych usług