ARiMR – Informacja dla rolników realizujących wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas, o przekazywaniu rejestru wypasu krów mlecznych

KOMUNIKAT

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia dobrostanowego, rolnicy wnioskujący o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas, składają się do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH (P-1/622) w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2020 roku.
Rejestr wypasu krów mlecznych, prowadzony w pliku excel (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), powinien być przekazany do Agencji za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus i dołączony jako załącznik do zmiany do wniosku.
W przypadku prowadzenia rejestru w wersji papierowej i braku możliwości przekazania rejestru w wersji elektronicznej, rejestr wypasu krów (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus (scan dokumentu dołączony jako załącznik do zmiany do wniosku) lub wysłany pocztą lub dostarczony osobiście/za pośrednictwem osób trzecich.
Rejestr wypasu może być również złożony poprzez platformę ePUAP lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Biura Powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy (adresy skrzynek mailowych biur powiatowych znajdują się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl – Strona Główna -> Kontakt -> Adresy e-mail Biur Powiatowych).
Wersja papierowa rejestru może być dostarczona tylko w sytuacji, gdy z powodu braku technicznych możliwości, nie ma innej sposobności dostarczenia rejestru do ARiMR.
Zarówno wersja rejestru wypasu prowadzona elektronicznie (w pliku excel) jak i wersja papierowa nie wymagają podpisu rolnika.
Jednocześnie przypominany, aby przed wypełnieniem rejestru wypasu krów zapoznać się dokładnie z Instrukcją wypełniania rejestru wypasu znajdująca się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl – Strona Główna -> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 -> Działanie 14 Dobrostan zwierząt -> Rejestr wypasu P-1/622

20201019-Komunikat-Rejestr-Wypasu-Krów-mlecznych