KURENDA – Susza 2019

KURENDA

Urząd Gminy w Kościelcu informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy.

Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy– nawet te w których nie wystąpiły szkody. W takim przypadku w kolumnie „stopień szkód (%)” należy wpisać zero. Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika, winna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARiMR.

W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji. Oświadczenie w zakresie posiadanych gatunków zwierząt i ich ilości producent rolny wypełnia obowiązkowo.

Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzania protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Wnioski w Kościelcu –pokój nr 17 w terminie od 3 do 10 lipca 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kościelcu lub pobrać ze strony internetowej: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/

Załączniki:

Kurenda-susza2019