Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie gminy Kościelec

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/186/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku               w sprawie programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021:

Wójt Gminy Kościelec ogłasza

nabór  kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2021

 1. Wójt Gminy Kościelec  zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach realizowanych  w trybie w/w  ustawy na  rok  2021. 
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na  członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w  roku 2021.
 3. Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Wójt Gminy Kościelec.
 4. Wójt Gminy Kościelec powoła komisję konkursową.
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 6. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2021 roku.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 4. mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Do zadań komisji należy wydanie opinii w zakresie:
 2. formalnej weryfikacji złożonych ofert,
 3. merytorycznej oceny ofert spełniających wymagania formalne,
 4. propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, pok. Nr  15.

Termin składania zgłoszeń do 28 grudnia 2020 r.

Załącznik:

 • Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Kościelec

Wójt Gminy Kościelec
/-/ Dariusz Ostrowski