Ogłoszenie XXII Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XXII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
odbędzie się  w dniu 1 października 2020 r. (czwartek) godz. 9.00
na Hali Sportowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Kościelec
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościelec w roku szkolnym 2020/2021.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 16. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska