Ogłoszenie X Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
X SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

odbędzie się  w dniu 22 sierpnia 2019 r. (czwartek)godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kościelec na lata 2019-2022”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ruszków Pierwszy, gmina Kościelec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/42/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przedsięwzięcie pn.: „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2019”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska