Ogłoszenie XI Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XI SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 19 września 2019 r. (czwartek)

godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów szkolnych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.
 11. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Wyróżnienie dla drużyn OSP z Dobrowa – brązowych Medalistów Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
 16. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska