Ogłoszenie XXV Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XXV SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
 odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa)  o godz. 9.00
na Hali Sportowej

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2021-2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021:
  a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
  b. przedstawienie opinii stałej komisji do spraw Budżetu i Finansów;
  c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  d. przedstawienie przez Wójta Gminy ewentualnych autopoprawek i poprawek radnych zaakceptowanych przez Wójta;
  e. głosowanie nad poprawkami oraz nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta;
  f. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  g. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych oraz autopoprawkami Wójta.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kościelec na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Kościelec na 2021 rok.
 18. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska

Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec
dotycząca XXV sesji Rady Gminy Kościelec

W związku z trwającym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem apeluję, aby w obradach XXV Sesji Rady Gminy Kościelec zwołanej na dzień 30 grudnia br. uczestniczyły osoby, których obecność jest wymagana w zakresie procedowania uchwał. Proszę Państwa o rozważenie konieczności osobistego uczestnictwa w obradach.

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo/.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec (w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na parterze w holu głównym Urzędu Gminy Kościelec) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska