Otwarty konkurs ofert

 

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XII/68/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego                 w zakresie: kultury fizycznej, dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej w roku 2016.

 

I.      Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność na terenie Gminy Kościelec, realizację zadań publicznych:

 

1)  w dziedzinie kultury fizycznej – zmierzających do rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci                    i młodzieży i dorosłych propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego, popularyzacji różnych dyscyplin sportowych i zdrowego stylu życia, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych,

 

2)   w dziedzinie dziedzictwa kulturowego – zmierzających do rozwoju kultury ludowej i folkloru,

 

3)  w dziedzinie pomocy społecznej – zmierzających do niesienia pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności.

 

II.        Termin i warunki realizacji zadań
1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2016 r.
2. Każde zadanie powinno być wykonane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej
po rozstrzygnięciu konkursu.

3.  Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadania jest posiadanie rachunku bankowego, na który

przekazane zostaną środki przeznaczone na realizację zadania.

 

III.        Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015 oraz wielkość środków do wydatkowania na podobne zadania w roku 2016

Nr zad.

Rodzaje zadań

Dotacja zrealizowana     w roku 2015

Kwota planowanej dotacji na rok 2016

 

1.

Krzewienie kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie treningów dla zawodników ich transport, ubezpieczenie, opłaty związane z rozgrywaniem meczy, organizowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, nagrody

40.000,00 zł

46.000,00 zł

 

2.

Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru

6.000,00 zł

12.000,00 zł

 

3.

Organizowanie zbiórek żywności

5.000,00 zł

5.000,00 zł

 

 

IV.   Zasady przyznawania dotacji:

1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:

a)     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       (Dz. U.z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.)

b)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013r, poz. 885 z póżn zm.).

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

a)   działające w tych sferach organizacje pozarządowe

b)    inne podmioty, określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego        i o wolontariacie.

 

3. Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul Turecka 7/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.

 

5. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.

 

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7.  Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cel, na jaki została udzielona.

8. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie przez organizację pozarządową odrębnego rachunku bankowego, prowadzonego wyłącznie do potrzeb związanych z realizacją zadania.

 

9. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych na realizację zadania.

V. Termin składania ofert

1.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec,           ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, pok. nr 15 w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 lub drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu).

2.   Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania objętego konkursem.

 

3.    Nie będą przyjmowane oferty nadesłane pocztą elektroniczną.

4.  Do oferty należy dołączyć:

 

a)     aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

c)     umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnerów),

d)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub

rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedni rok, zgodnie z ustawą z dnia

29  września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)

d)   oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania

publicznego będącego przedmiotem oferty,

e)   statut podmiotu składającego ofertę.

 

Wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność z oryginałem   wraz z datą potwierdzenia oraz podpis osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym  i faktycznym.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.    Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2.    Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

3.    Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Wójt Gminy Kościelec na podstawie opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Wójta.

 

4.    Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a)     możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

b)    wartość merytoryczna oferty,

c)     dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

d)    kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

e)     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

f)     potrzeby Gminy i jej mieszkańców,

g)    dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami,

h)     dotychczasowa działalność organizacji na terenie Gminy Kościelec na rzecz jej mieszkańców.

 

5. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec oraz BIP.

 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1.   Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację zadania w terminie 30 dni od powiadomienia o wyborze ofert.

 

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego

według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru

umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz.U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25).

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Dariusz Ostrowski

 

Dokumenty do pobrania

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

WZÓR UMOWY