Program Dobry Start – 300 plus dla ucznia

Wójt Gminy Kościelec informuje, że z dniem 01 czerwca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061) tzw. 300 dla ucznia.

Program „Dobry Start” w Gminie Kościelec realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62 – 604 Kościelec pok. 21 (budynek Urzędu Gminy I piętro).

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Jest to kwota 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenie „Dobry Start” można składać online od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci , które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych
w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 złotych nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry Start”, druk wniosku, wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku oraz innych informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl, a także na stronie internetowej Gminy Kościelec http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl i BIP Gminy Kościelec http://koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w pokoju nr 21 (budynek Urzędu Gminy) codziennie w godzinach pracy tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerami: 63 26 10 302, 63 26 10 343.