Projekt konkursowy “Razem przeciwko wykluczeniu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim pn.

Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz

włączenia społecznego.

 

 

sporządzony na podstawie Umowy o dofinansowanie numer: RPWP.07.01.02-30-0048/16-00 zawartej w dniu 15 września 2017 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34,61-714 Poznań, działającym w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego a Gminą Miejską Koło, pl. Stary Rynek 1,62-600 Koło, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne

1.2 Numer i nazwa Działania: Działanie 7.1. Aktywna integracja

1.3 Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

1.5 Numer naboru/konkursu: 42/RPWP.07.01.02 – IZ – 00-30-001/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowniczek:

 1. Projekt – projekt partnerski pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 2. Beneficjent projektu partnerskiego – Gmina Miejska Koło/Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Kole.

 3. Realizator projektu partnerskiego/Partner wiodący/Lider – realizatorem projektu partnerskiego jest Gmina Miejska Koło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, pl. Stary Rynek 15, 62-600 Koło.

 4. Partner/partnerzy projektu (A-B) odpowiednio:

 • Gmina Kościelec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kościelcu (62-604), ul. Turecka 7/3 (Partner A);

 • Gmina Kłodawa – Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kłodawie (62-650), ul. Poznańska (Partner B);

 1. Umowa partnerska – umowa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.: „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego.” zawarta w dniu 19 lipca 2017 roku.

 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu „UP” – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.

 3. Otoczenie – osoba lub rodzina należącą do kręgu osób z najbliższego otoczenia, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, do której skierowano niezbędne wsparcie dla skutecznej odbudowy lub podtrzymania umiejętności do samodzielnego uczestniczenia w życiu społeczno-zawodowym UP.

 4. Grupa docelowa – 61osób (33 kobiety, 28 mężczyzn), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS Koło, OPS Kłodawa, GOPS Kościelec zgonie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gmin: Gminy Miejskiej Koło, Gminy Kościelec, Gminy Kłodawa (woj. wielkopolskie).

 5. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 6. Program Aktywizacja i Integracja – program, o którym mowa w art. 62a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

 7. ON – osoba z niepełnosprawnością, posiadająca orzeczenie zaliczające do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, albo posiadająca orzeczenie ZUS o częściowej, całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w Projekcie partnerskim pn.: „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego.”.

 2. Projekt partnerski realizowany jest w okresie od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia 31 sierpnia 2018 roku na podstawie umowy partnerskiej.

 3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 4. Biura projektu znajdują się odpowiednio w siedzibach Lidera i każdego z Partnerów projektu i czynne są w godzinach urzędowania.

 5. Lider oraz Partnerzy obejmują swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki gmin: Gminy Miejskiej Koło, Gminy Kłodawa, Gminy Kościelec (zgodnie z obszarami działania)

 

§ 2

Cel projektu

 

 1. Celem głównym projektu jest: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 61 UP z grupy docelowej zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gmin: Gminy Miejskiej Koło, Gminy Kłodawa, Gminy Kościelec.

 2. Cele szczegółowe:

 1. wzrost kompetencji społecznych i życiowych wśród 61 UP do dnia 31.08.2017r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację treningu kompetencji społecznych i treningu kompetencji życiowych do dnia 31.08.2017r.,

 2. wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy wśród 61 UP do dnia 31.08.2017r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację treningu pracy do dnia 31.08.2017r.,

 3. zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 16 UP do dnia 31.08.2017r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje kursów zawodowych do 31.08.2017r.,

 4. Zdobycie zatrudnienia przez 22% z 61 UP do dnia 31.08.2017r. Cel zostanie osiągnięty poprzez zdobycie zatrudnienia przez 14 UP przez okres 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie,

 5. Poprawa sytuacji materialnej 61 UP poprzez wsparcie dochodowe w postaci zasiłków celowych do dnia 31.08.2017r.

 

§ 3

Uczestnicy projektu

 

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są 61 osoby (33 kobiety, 28 mężczyzn), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej MOPS Koło, OPS Kłodawa, GOPS Kościelec zgodnie z Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparcie pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gmin: Gminy Miejskiej Koło, Gminy Kościelec, Gminy Kłodawa (woj. Wielkopolskie) i spełniające kryteria grupy docelowej, w tym:

 1. 16 osób nieaktywnych zawodowo, w tym MOPS Koło – 9 osób (5 kobiet, 4 mężczyzn), OPS Kłodawa – 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn), GOPS Kościelec – 2 osoby (1 kobieta, 1 mężczyzna),

 2. 25 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu do 30 roku życia, w tym MOPS Koło – 12 osób (6 kobiet, 6 mężczyzn), OPS Kłodawa – 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn), GOPS Kościelec – 8 osób (4 kobiety, 4 mężczyzn),

 3. 20 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu, w tym MOPS Koło – 9 osób (5 kobiet, 4 mężczyzn), OPS Kłodawa – 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn), GOPS Kościelec – 6 osób (3 kobiety, 3 mężczyzn).

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

 1. Osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

 2. Osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

 1. Uczestnicy/Uczestniczki projektu objęci zostaną wsparciem na podstawie ścieżek reintegracji stworzonych indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacja problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb przeprowadzonej przez psychologa, doradcę zawodowego oraz na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Następnie każdy Uczestnik/Uczestniczka objęty/objęta zostanie Indywidualnym Planem Działania przygotowanym na podstawie diagnozy oraz podpisze kontrakt socjalny określający prawa i obowiązki stron.

 

 

 

 

§ 4

Proces rekrutacji

 

 1. Za rekrutację do projektu odpowiadają Lider i Partnerzy w zakresie prowadzonych przez siebie zadań, na zasadach określonych w umowie partnerskiej.

 2. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji:

 1. rekrutacja główna prowadzona jest jeden raz w okresie trwania projektu; to jest od 2017-06-01 do 2017-08-31

 2. dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;

 3. rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.

 1. Personel projektu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji nawiązując bezpośrednie kontakty z potencjalnymi odbiorcami programu.

 2. Personel projektu propagować będzie możliwość uczestnictwa w programie podczas codziennie wykonywanej pracy.

 3. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibach i na stronach internetowych Lidera i Partnerów realizujących projekt z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji.

 4. Przebieg procesu rekrutacji:

 1. osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej w formie formularza rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem innych osób, drogą pocztową, w formie e-mail lub telefonicznie odpowiednio w siedzibie Lidera lub Partnerów A-B, z uwzględnieniem § 1 ust. 4, 5.

 • dokumentację zgłoszeniową stanowi Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. pracownik socjalny w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu. Wywiad środowiskowy zawiera informacje na temat danych osobowych, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej. Ponadto źródłem weryfikacji danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym ze stanem faktycznym będą dokumenty dołączone do wywiadu, np.: zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, wyroki sądowe oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia.

 2. po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób lub rodzin preferowanych do objęcia wsparciem, określonej podgrupy uczestników, a także dostępności naboru. W procesie kwalifikacji brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • kryteria dostępu :

– osoba nieaktywna zawodowo lub bezrobotna (ocena: spełnia/nie spełnia)

 • kryteria formalne:

– kompletność formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami (ocena spełnia/nie spełnia)

– zamieszkiwanie w Gminie Miejskiej Koło/Gminie Kłodawa/Gminie Kościelec (oświadczenie własne)

– osoba korzystająca z świadczeń z pomocy społecznej (dokumentacja własna MOPS Koło, OPS Kłodawa, GOPS Kościelec)

 • kryteria merytoryczne (weryfikowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem socjalnym), ocenie zostanie poddany:

– poziom wiedzy z zakresu uwarunkowań na rynku pracy (ocena: niski – 20 punktów, średni – 10 punktów, wysoki – 0 punktów)

– brak doświadczenia zawodowego i stażu pracy (ocena: brak – 20 punktów, do 1 roku – 10 punktów, powyżej 1 roku – 0 punktów)

– niepełnosprawność (weryfikowana na podstawie orzeczenia lekarskiego, ocena: brak – 0 punktów, stopień lekki – 5 punktów, stopień umiarkowany – 10 punktów, stopień znaczny – 15 punktów, niepełnosprawność sprzężona – 20 punktów)

– korzystanie z POPŻ (ocena: tak – 20 punktów, nie 0 punktów)

 1. po dokonaniu oceny kryteriów potencjalny uczestnik może zostać zakwalifikowany do projektu pod warunkiem złożenia pełnej dokumentacji rekrutacyjnej w tym:

 • oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dot. osób biernych zawodowo) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

 • oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych) stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,

 • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych),

 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,

 • oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,

 • oświadczenie dot. wsparcia tożsamego stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu,

 • zobowiązanie uczestnika do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu projektu stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu,

 • deklaracja uczestnictwa stanowiąca załącznik Nr 8 do niniejszego regulaminu.

 1. w przypadku osób o identycznej liczbie punktów uzyskanych w procesie kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń;

 2. potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową;

 3. lista rezerwowa będzie utworzona bez względu na przebieg rekrutacji i liczbę zgłoszeń do projektu, lista rezerwowa będzie zawierać minimum po 2 osoby od Lidera i każdego z Partnerów;

 4. z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby preferowane do objęcia wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej;

 5. za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym UP podpisał deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu;

 6. dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana odpowiednio w archiwum Lidera i Partnerów A-B;

 7. po zamknięciu listy uczestników UP dla każdego UP indywidulanie stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb przeprowadzonej przez psychologa oraz doradcę zawodowego oraz na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego;

 8. Każdy z UP podpisuje kontrakt socjalny określający prawa i obowiązki stron, uwzgledniający Indywidualny Plan działania oraz mający na celu postępu UP w aktywizacji społecznej oraz jego pomiar.

 

 

§ 5

Instrumenty wsparcia

 

 1. Każdy UP projektu partnerskiego, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, zostanie objęty/a usługami społecznymi. Zaplanowano następujące formy wsparcia (nie jest to katalog zamknięty, ponieważ formy wsparcia uzależnione będą od indywidulanej diagnozy):

 1. wsparcie finansowe zgodnie z potrzebami 61 UP w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz okresowych na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 2. trening kompetencji społecznych,

 3. trening kompetencji życiowych,

 4. trening pracy,

 5. indywidualne doradztwo zawodowe,

 6. kursy zawodowe (dobór dokonany zostanie na podstawie diagnozy potrzeb i predyspozycji UP oraz aktualnych potrzeb rynku pracy),

 7. staże zawodowe (realizacja tej formy wsparcia nastąpi przy udziale PUP w Kole na podstawie porozumienia o współpracy),

 8. trening dorosłości,

 9. poradnictwo i doradztwo indywidualne dobrane ze względu na potrzeby,

 10. szkolenia wyposażające w narzędzia „startu” (dobór dokonany zostanie na podstawie diagnozy potrzeb i predyspozycji uczestników,

 11. prace społecznie użyteczne (realizacja tej formy wsparcia nastąpi przy udziale PUP w Kole na podstawie porozumienia o współpracy)

 

 

§ 6

Zasady uczestnictwa

 

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji przechodzi indywidualną diagnozę potrzeb, która będzie przeprowadzona przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego.

 2. W celu zdiagnozowania obszarów problemowych wymagających udzielenia wsparcia w ramach projektu UP, przy udziale pracownika socjalnego odpowiednio Lidera oraz poszczególnych Partnerów wypełnia Kwestionariusz do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym – załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.

 3. Sposób zastosowania kwestionariusza wymienionego w pkt 2. oraz główne założenia metodologiczne przeprowadzenia badania zostały zawarte w dokumencie Opis pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym – załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu

 4. Ocena efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym dokonana w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (I etap) pozwoli na wyłonienie obszarów problemowych, które wymagają zastosowania działań interwencyjnych w pierwszej kolejności, ponieważ charakteryzują się one wysokim poziomem niesamodzielności UP w wymiarze społecznym.

 5. Działania interwencyjne dotyczące wybranych obszarów będą opierały się na indywidualnie dobranych usługach aktywnej integracji.

 6. W oparciu o diagnozę o której mowa w paragrafie 3 pkt 3 powstanie Indywidualny Plan Działania, który będzie uwzględniał diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb UP.

 7. Indywidualny Plan Działania będzie wyznaczał cel rozwoju, który UP będzie chciał/a zrealizować przy wykorzystaniu instrumentu wsparcia, w tym usług aktywnej integracji.

 8. W celu skutecznego wsparcia UP instrumenty wsparcia, w tym usługi aktywnej integracji mogą zostać skierowane do najbliższego otoczenia, czyli osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących się.

 9. Ocena skuteczności udzielonego wsparcia w ramach działań projektowych zostanie dokonana na podstawie wyników porównawczych, po zastosowaniu Kwestionariusza do oceny efektywności społecznozatrudnieniowej w wymiarze społecznym, wymienionego w pkt. 2, po zakończonym udziale w projekcie (II etap).

 10. Porównanie wyników badania z I etapu z wynikami badania II etapu oraz opierając się na dokumentach pozwalających ocenić osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym, posłuży do oceny skuteczności działań projektowych względem uczestnika.

 11. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie.

 12. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w tym potwierdzających podjęcie pracy do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie.

 13. Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących ich sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie dwukrotnie w siedzibie Lidera lub odpowiednich Partnerów (oświadczenie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu):

 • do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie

 • do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie

 1. Zakończenie udziału w projekcie następuje po:

 1. zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach ścieżki reintegracyjnej. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia (uwzględniającego również pracę socjalną na rzecz UP);

 2. podjęciu zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to zaplanowane w ścieżce reintegracyjnej Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień podjęcia zatrudnienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.

 1. Podjęcie pracy w przypadku ON, nie skutkuje zakończeniem udziału w projekcie, jeśli utrzymanie zatrudnienia wymaga ciągłości kierowania wsparcia.

 

§ 7

Prawa i obowiązki uczestnika

 

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

 1. udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych;

 2. korzystania z wybranych form wsparcia w ramach Indywidualnego Planu Działania;

 3. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację Indywidualnego Planu Działania, np. podjęcie pracy;

 4. dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznozatrudnieniowej, w tym potwierdzających podjęcie pracy:

 • do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie,

 • do 3 miesiąca po zakończonym udziale w projekcie

 1. udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Lidera, Partnerów jak i zleconych przez Instytucję Zarządzającą i podmioty przez nią umocowane ;

 2. poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie
  i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;

 3. przestrzegania zasad niniejszego regulamin;

 4. przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia;

 5. wypełnienia innych zaleceń Lidera lub Partnerów w zakresie realizowanych przez nich zadań projektowych.

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:

 1. udziału w zaplanowanych formach wsparcia;

 2. zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia;

 3. korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;

 4. poczęstunku w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych jeśli będzie przewidziany dla danej formy wsparcia;

 5. ubezpieczenia NNW w trakcie trwania szkoleń;

 6. otrzymania certyfikatów, zaświadczeń, świadectw potwierdzających uczestnictwo, zdany egzamin lub uzyskane kwalifikacje;

 

§ 8

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu

 

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie.

 2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.

 3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy uczestników w przypadku:

 1. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;

 2. naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;

 3. nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w kontrakcie socjalnym.

 1. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3, rozpatrywany jest indywidualnie.

 2. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje odpowiednio Lider, Partnerzy w zakresie realizowanego zadania.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 2. Regulamin dostępny jest w biurach projektu i na stronach internetowych, odpowiednio Lidera i Partnerów.

 3. Realizatorzy projektu partnerskiego pn.: „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego.” zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

 4. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu a od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu partnerskiego.

 

 

Załączniki do niniejszego regulaminu:

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego

Załącznik nr 7. Zobowiązanie uczestnika do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu projektu

Załącznik nr 8. Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 9. Kwestionariusz do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym

Załącznik nr 10. Opis pomiaru efektywności społecznozatrudnieniowej w wymiarze społecznym

Załącznik nr 11. Oświadczenie dotyczące sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie