Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Kościelec z dnia 3 stycznia 2018 roku

herbZarządzenie Nr 1.2018

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 3 stycznia 2018 roku

 

1.W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie: kultury fizycznej, dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej w roku 2018.

2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/250/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zarządza się, co następuje:

3.§ 1

4.Ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Kościelec przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

5.§ 2

6.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert określa załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelcu i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Kościelcu.

7.§ 3

8.Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kościelec.

9.§ 4

10.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dariusz Ostrowski

/-/ Wójt Gminy Kościelec

 

Załączniki:

Załącznik do Zarządzenia Nr 1. 2018

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy