Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM W 2021 r.

Punkt nr Lokalizacja Punktu Dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1W Kole w budynku
Starostwa Powiatowego w Kole pok. 109, ul. Sienkiewicza 21/23
10.00 – 14.0012.00 – 16.0010.00 – 14.0012.00 – 16.0010.00 – 14.00
PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
PROWADZONE PRZEZ ADWOKATÓW
Nieodpłatna Pomoc Prawna I Mediacja (prowadzona przez adwokatów)
2W Kłodawie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 110.00-14.0010.00-14.00
W Babiaku w budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku,
ul. Wojska Polskiego 15
10.00-14.0010.00-14.00
W Osieku Małym w budynku
Urzędu Gminy Osiek Mały,
ul. Główna 1
10.00-14.00
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja (prowadzona przez adwokatów)
2W Dąbiu w budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
ul. 3-go Maja 4
10.00-14.0010.00-14.00
W Grzegorzewie w budynku
Urzędu Gminy Grzegorzew,
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
9.30-13.0010.00 – 14.009.00-13.00
W Kościelcu w budynku
Urzędu Gminy Kościelec,
ul. Turecka 7/3
10.00 – 14.00

*W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.

UWAGA!!
Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 15.30 pod numerem:
Telefon: (63) 26 17 823  lub  e- mail: npp@starostwokolskie.pl

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której  nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób
w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.  Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.  Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudność  w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (Telefon, Internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. .

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.