Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelec

W związku ze złożonymi deklaracjami przystąpienia do projektu dotyczącego instalacji paneli fotowoltaicznych i instalacji solarnych Gmina Kościelec informuje, iż z powodu braku wystarczającej alokacji środków przez Instytucję Wdrażającą Program wniosek „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” nie otrzyma dofinansowania ze względu na małą alokację środków przeznaczoną w ramach WRPO.

Wniosek złożony przez Gminę Kościelec podlegał ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. W wyniku pozytywnej oceny formalnej został skierowany do oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przyjętymi przez Komitet Monitoryjący WRPO 2014+.

Pismem z dnia 19 marca 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, iż projekt pt.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. O pozytywnym wyniku oceny zadecydowało spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów dopuszczających oraz relatywnie wysoka liczba punktów przyznawana za poszczególne kryteria wartościujące.

W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej wniosek otrzymał 21,7 pkt. co uplasowało go na 59 z 105 pozycji listy projektów ocenionych pozytywnie. Po 18 pozycji listy alokacja w kwocie 90.000.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) wyczerpała się.

W związku z powyższym gmina Kościelec przygotowuje odwołanie od przyznanych punktów z prośbą o ponowne przeanalizowanie. W przypadku odrzucenia odwołania i pozostawienie tej samej liczby punktów program instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie naszej Gminy nie będzie realizowany.

Jednocześnie informujemy, że Gmina w przypadku odrzucenia odwołania będzie podejmowała działania w celu pozyskania środków finansowych z innych źródeł, tak aby ta cenna inicjatywa została zrealizowana.

Z poważaniem

Wójt Gminy Kościelec

/ – / Dariusz Ostrowski

Lista projektów pozytywnie ocenionych wybranych do dofinansowania