Informacja o świadzczeniu z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017-2018

herb

Gmina Kościelec  

ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec

tel./fax (63)2716222, 2716282

e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl

www.koscielec.ug.gov.pl

Nip: 666-20-04-632

 

KURENDA

Wójt Gminy Kościelec informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. -ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Warunki konieczne do spełnienia:

1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie;

2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna (oznacza to egzekucją w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych);

3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższe niż 500 zł miesięcznie.

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

1. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierających informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych-oryginał

2. Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach za rok 2016 – oryginał

3. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: -brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub –brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą-oryginał,

4. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

Informujemy, że wnioskodawcy nie pobierają samodzielnie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r, dokumenty te pozyskane zostaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku oraz innych informacji w tym zakresie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelcu w pok. nr 22 (budynek Urzędu Gminy) codziennie w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerami: 63 26 10 344 lub 63 27 16 222 w. 44

Kościelec, dn. 26-07-2017 r.