Ogłoszenie VII Sesji Rady Gminy Kościelec

 OGŁOSZENIE

VII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomości gminnej gruntowej zabudowanej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska