Ogłoszenie XVIII Sesji Rady Gminy Kościelec oraz Informacja Przewodniczącego Rady Gminy

OGŁOSZENIE

XVIII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
odbędzie się  w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa)
godz. 8.00 w zdalnym trybie obradowania – w formie korespondencyjnej

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kościelec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kościelec za rok 2019.
 11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 za rok 2019.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska

Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec
dotycząca XVIII sesji Rady Gminy Kościelec

W związku z trwającym stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy informuję, że obrady XVIII Sesji Rady Gminy Kościelec odbędą się w dniu 29 kwietnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl/koscielec/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo/

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska