Ogłoszenie XIV Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XIII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

odbędzie się  w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek)godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Kościelec na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
  • przedstawienie opinii stałej komisji do spraw Budżetu i Finansów;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  • przedstawienie przez Wójta Gminy ewentualnych autopoprawek i poprawek radnych zaakceptowanych przez Wójta;
  • głosowanie nad poprawkami oraz nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta;
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych oraz autopoprawkami Wójta.
 12. Rozpatrzenia petycji.
 13. Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska